मल्टीमिडिया प्रोजेक्टर खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।।