BBA प्रथम सेमेष्टरको कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।