स्नातक तह प्रथम, दोस्रो र चौंथो वार्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको आन्तरिक परीक्षा २०८० सम्बन्धी सूचना ।