सूचना

ंउपर्युक्त सम्वन्धमा क्याम्पसको शैक्षिक क्यालेन्डरमा उल्लेख भएअनुसार मिति २०७३ मङ्सीर २८ गते मङ्गलवार परेको उधौली पर्वको अवसरमा क्याम्पस विदा रहने ब्यहोरा सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।