सूचना ।

क्याम्पसको शैक्षिक क्यालेण्डरमा ब्यवस्था भए वमोजिम मिति २०७२ वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवसको दिन क्याम्पस विदा रहने ब्यहोरा सम्वन्धित सवैमा जानकारी गराइन्छ ।