सामग्री तथा सेवा आपूर्ति गर्न सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना ।