मल्टीमिडिया प्रोजेक्टर खरिदका लागि आपूर्तिकर्ताले पेश गर्नुपर्ने दरभाउ–पत्र फाराम ।