फर्निचर खरिदको लागि शिलबन्दी कोटेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना