निर्माण सामग्री आपूर्ति तथा ज्याला सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।