दोस्रो प्रवेश परीक्षा[Science, HM & TT)-2076 को नतिजा प्रकाशन।