दरभाउ–पत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना ।