त्रि.वि. रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।