त्रिविवि तर्फ प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।