जनै पूर्णिमाको अवसरमा क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना ।