ईद उल फित्रको अवसरमा क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना ।